3rd Grade

Michelle Bannie 
651-403-8230
| denise.bannie@isd197.org

Lori thomas
651-403-8239
lori.thomas@isd197.org

Karl Kohnen
karl.kohnen@isd197.org